REVÁLIDA FINAL EN 6º E PROBA EN 3º DE PRIMARIA.

O día 29 de Abril as 20:30 no salón de actos do Vales Villamarín, a ANPA vai realizar un acto informativo sobre a Reválida Final de 6º e a Proba de 3º de primaria. Podedes consultar o folleto informativo no seguinte enlace.

folleto_revalidas_2016_betanzos-1 (1)

MOCIÓN CIDADÁ POLA XESTIÓN MUNICIPAL DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NO CEIP FRANCISCO VALES VILLAMARÍN DE BETANZOS.

Achegámosvos o texto da moción máis o audio da presentación da mesma no pleno do día 23 de Febreiro do 2016 celebrado Concello de Betanzos.

MOCIÓN CIDADÁ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES APROBADA POR UNANIMIDADE

Boas Festasl

Enquisa para a diagnose da convivencia nos centros.

O informe sobre a ‘Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015 2020, educonvives.gal’, é unha folla de ruta que pretende guiar e abordar desde un punto de vista integral no próximo quinquenio a aplicación da normativa publicada neste eido pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Búscase garantir un bo clima nas aulas, conscientes de que se trata dun factor imprescindible para a mellora da calidade educativa, para garantir o éxito escolar e para facilitar o labor docente. O obxectivo desta estratexia é, polo tanto, fornecer o profesorado, nais, pais e equipos directivos – fundamentalmente- dunha serie de recursos que lles permitan abundar na mellora da convivencia escolar e desde a óptica integral e inclusiva. Nesta liña búscase facilitar orientacións para actuar con rapidez diante de eventuais situacións problemáticas para a convivencia, así como a súa prevención a través de formación en materia de saúde, identidade de xénero, identidade dixital -uso de redes sociais, etc -, ou loita contra o racismo e a xenofobia.

A nova iniciativa centra a atención na formación e coordinación de todos os axentes implicados – profesorado, familias, docentes, alumnado, outras institucións…- e na difusión de boas prácticas e casos de éxito para a mellora do clima de aula en Galicia.

Así mesmo, establece a diagnose da situación de convivencia a través dunha enquisa específica, que se irá actualizando co establecemento dunha recollida de datos rutinaria; así como a creación dun fondo documental especializado neste eido e de modelos normalizados que permitan axilizar a tramitación das posibles situacións de conflito.

Este documento será o primeiro que avalíe o Consello para a Convivencia Escolar de Galicia que, tras a súa creación ao abeiro do decreto polo que se desenvolve Lei de convivencia e participación da comunidade educativa, se constituirá nas próximas semanas. Neste sentido a Estratexia prevé potenciar o papel vertebrador deste órgano de carácter consultivo e de apoio a toda a comunidade educativa no que se refire a esta materia, en especial, no que atinxe á colaboración con outras administracións implicadas na tarefa de mellorar o clima das aulas. De feito, entre outras entidades e expertos, estarán representadas neste consello as consellerías de Sanidade, Traballo e Benestar e Cultura e Educación.

Próximamente as familias recibiremos un enlace e unha clave para realizar unha breve enquisa online. Esta clave escóllese de xeito aleatorio co cal o anonimato estará garantido. Comunícannos dende o centro que de non ter acceso á rede dende casa, poñerán a disposición das familias un ordenador no centro.

Convocatoria Asemblea Ordinaria-Orde do día

orde do día 2015

LIBROS DE TEXTO DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Como ANPA reivindicamos en moitas ocasións a necesaria implantación dun sistema de préstamo universal e gratuíto de libros de texto, reclamando á Consellería de Educación que dote ao alumnado galego de centros públicos de ensino dos libros necesarios para desenvolver a etapa obrigatoria.

Non obstante, a aplicación da LOMCE deixa obsoletos os manuais de 3º de primaria e a deficiente xestión da Consellería, coa creación do actual banco de libros chamado de “gratuidade solidaria”, implica que moitas familias teñan dificultades para conseguir algúns libros deste nivel.

O equipo directivo do noso cole ten falado coas editoriais en varias ocasións desde xuño e seguen a dicir que os libros van chegar ás librarías, pero non saben especificar cando.

Polo tanto, dende a ANPA Brigantium decidimos pedir ás familias que teñan libros de 3º de primaria, e non os necesiten, a súa doazón para o alumnado que o precise.

O lugar de entrega destes libros será na Secretaría do colexio.

Moitas grazas pola vosa colaboración.

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2015/2016

Encabezado

Infantil

1-3 Primaria

4 Primaria

5-6 Primaria

 

 

 

 

 

CARTA AO SR. FEIJÓO

Dende a ANPA queremos achegarvos a carta remitida ao Sr. Feijóo coas firmas recollidas para solicitar a Escola de Educación Infantil, adscrita ao CEIP Francisco Vales Villamarín.

Sinaturas cole infantil maio 2015

PRIMEIRA REVÁLIDA DA LOMCE

Nova documentación sobre as revalidas da LOMCE que non debedes deixar de ler. Tamén vos achegamos un formato de renuncia a proba de avalización para os nosos nenos.

20150505 Non as reválidas para as familias

Rexeita as reválidas Manifesto PGEDEP

REXEITAMOS A REVALIDA DE TERCEIRO PRIMARIA

PRIMEIRA REVÁLIDA DA LOMCE

 

 

CARTAZ REXEITA AS REVALIDAS PGDEP (1)

O pasado 30 de abril o Diario Oficial de Galicia publicou a Resolución pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de terceiro curso de educación primaria na nosa Comunidade Autónoma. Esta avaliación realizarase os próximos 27 e 28 de maio e afectará a todos os centros docentes galegos que impartan terceiro de primaria.

E isto é, nin máis nin menos, a PRIMEIRA REVÁLIDA DA LOMCE.

Durante a xestación da LOMCE, en todos aqueles meses e anos dende a presentación do primeiro anteproxecto ata que foi lei publicada, as ANPAs rexeitámola dende o primeiro momento, e mantivemos a seguridade de que esa lei é lesiva para a educación dos nosos fillos e fillas, para a sociedade, e para todos os actores do ensino público, tanto o profesorado, como as familias e por suposto o propio alumnado.

A LOMCE é unha Lei clasista no senso máis difundido do concepto, pretende limitar o acceso á educación a aquel grupo de persoas que poidan chegar a cumprir uns obxectivos avaliables, pero non garante que eses obxectivos teñan que ser logrados en aplicación dun sistema educativo equitativo, non asegura que cada alumno vaia ter ao seu dispor os medios que permitan contemplar a súa individualidade, e iso entréganos de cheo nas mans do único elemento nivelador que este lexislador que agora temos comprende: o diñeiro. Chegarán a cumprir os estándares aqueles que poidan pagar os complementos que os seus fillos e fillas poidan precisar e que a administración educativa non lles facilite nun exercicio de discriminación permanente.

Pero a LOMCE tamén é unha Lei simplista; cando o mundo enteiro está a falar dunha modificación completa do sistema educativo, onde traballemos sobre competencias e non sobre contidos, onde cada unha das nosas nenas e nenos teña un achegamento persoal á realidade do ensino e reciba unha formación que sexa súa, que estea preparada para eles en concreto, que valore o que o neno é, e non o futuro suxeito no mercado laboral que poida ser; mentres o mundo vai por ese camiño, nós temos unha lei que retrocede moitas décadas para deseñar un ensino que só contempla a repetición de contidos, e que potencia o esforzo memorístico e a realización de probas absurdas e extemporáneas nas que un día da vida dos nosos fillos e fillas vai condicionar o seu futuro.

E, falando moi en concreto de reválidas, a LOMCE ten outra característica lamentable: é unha Lei que prescinde do valor do profesorado, da avaliación continua, do coñecemento individualizado que calquera mestre ou mestra ten sobre o seu alumnado, un neno ten que ser tratado, valorado, e motivado dun xeito propio, e iso só se consegue se ten mestres que o coñezan e o apoien.

Véndesenos que esta reválida dará uns resultados que poderán servir para a mellora do sistema, tanto na aplicación directa para cada un dos alumnos e alumnas, como para a mellora global en función dos resultados medios obtidos. É mentira, as reválidas, calquera reválida, en calquera momento do calendario educativo, só supoñen a visión descontextualizada do que o alumnado é quen de facer un día calquera, sen valorar cómo chegou até alí, en que estado se encontra ese concreto día, cales son as súas circunstancias persoais e a súa capacidade para se enfrontar a un momento de tensión, non se considera cal é o grupo co que está a traballar, e obviase o coñecemento de detalle que o profesorado ten desa persoa e da súa realidade.

Precisamente ese coñecemento de detalle é o grande valor do noso sistema educativo,  os profesorado coñece aos nenos e nenas cos que traballa, agora con máis dificultade logo da saturación das aulas resultado dos recortes de medios e de persoal dos últimos anos, e ese coñecemento é o que debe ser o xermolo das políticas de mellora.

Quer a administración facer unha valoración do sistema? Pois pregúntesenos aos membros da comunidade educativa; pregúnteselle ao profesorado, ás familias, á propia administración, e tamén e sobre todo ao alumnado; interróguese lealmente a cada un de nós e compóñase o resultante para facer unha diagnose certa das carencias do sistema, das súas posibilidades de mellora, nun proceso que será longo e amplo pero que servirá para abandonar o camiño que nos está levando ao fracaso, en primeiro lugar o daqueles que abandonan, máis tamén dos que permanecen e non reciben o ensino que precisan.

Ata aquí quizais quen lea poderá pensar que todo está xa dito con anterioridade, pero agora temos unha nova realidade e hai que se enfrontar a ela, e ter unha clara postura fronte ao que vai ocorrer. Os nosos nenos e nenas de oito anos van ter un exame a finais deste mes e nós opoñémonos a el, con toda claridade, porque:

 É innecesario someter aos nosos fillos e fillas a un exame do que os seus resultados non aportarán absolutamente ningunha información máis aló da que se podería conseguir consultando aos seus profesores e profesoras. Moito ao contrario: a información destes profesionais tería o rigor e a certeza da que vai carecer a que saia desas probas, porque eles teñen o coñecemento directo, constante epersonalizado que é necesario para calquera diagnose.

 Os hipotéticos resultados, falseados polo xeito de os obter no deseñado nas instrucións publicadas que todo o fían á conxuntura casual dun único día, pretenden detectar dificultades por medio da realización de probas estandarizadas, e o que darán como moito será unha información puntual centrada tan só en determinadas destrezas, sen referentes sobre o proceso seguido por cada alumno-a na elaboración daresposta;  e mesmo serán un resultados  perigosos á hora de adoptar calquera tipo de pretendida medida de mellora e por suposto serán imprecisos e inútiles malia que digan que van “aportar información individualizada de cada alumno ou alumna avaliado”.

 Prodúcese un claro desprezo ao traballo dos docentes, despoxándoos da súa capacidade de avaliación do seu propio alumnado, desconsiderando o seu labor cotián na aula, desoíndo a información individualizada que cada mestre e mestra recolle cada día a través da observación, o seguimento, o traballo constante e as avaliacións axeitadas aos tempos de todos os nenos e nenas.

 Desprézanos tamén ás familias, que participamos na educación dos nosos fillos como axentes activos, non como pretende esta Lei, e afonda esta Resolución, como elementos externos a quen hai que informar única e puntualmente do grao de adquisición das competencias avaliadas;  como se nós non tiveramos parte na adquisición de moitas desas competencias e non estiveramos permanentemente en contacto co profesorado para que o traballo do colexio e da familia vaian á par na educación dos nosos fillos e fillas.

 Esta reválida afonda na xerarquización do coñecemento, situando unhas materias no nivel superior que lles outorga o feito de seren protagonistas dunha proba, só se vai avaliar “o grao de dominio das destrezas, capacidades e habilidades en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación co grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática”. O resto das capacidades, destrezas ou habilidades non son importantes segundo o lexislador, dá igual que o alumnado non coñeza a súa contorna nin como se organiza, non importa o traballo nas competencias plásticas ou musicais, só ten importancia a competencia matemática e a lingüística. Dirásenos que isto só é a avaliación, que durante o curso tamén se traballan as outras materias; pero se a final de curso te van a examinar dunhas materias concretas, quen dubida de que esas materias van ser as máis traballadas durante ese período?

 Esa mesma polarización dun curso cara a un exame final incidirá na inclusión da diversidade, porque o lexislador está a pedir uns resultados positivos nese exame, mesmo xa se ocupa de dicir que o alumnado que teña adaptación curricular fará a proba pero os seus resultados non contarán na avaliación do conxunto, igual que ocorrerá con aqueles non teñan competencia lingüística abonda, e isto é unha incitación ao mestre para que non gaste o seu tempo naqueles nenos e nenas que non van puntuar na proba, porque así ha conseguir mellores resultados. Certo que os mestres non van caer nesta trampa, pero a presión dos resultados estará aí e influirá a medio prazo.

 Eses mesmos resultados constituirán a base dunha clasificación de alumnos, clases, centros educativos, mesmo zonas xeográficas; en canto aparezan os primeiros resultados, que serán públicos agás no que atinxa á identificación de cada alumno ou alumna, asistiremos a unha ordenación por categorías, aparecerán inevitablemente colexios “mellores ou peores”, promocións de máis ou menos calidade, alumnos e alumnas distintos; porque todo isto desgraciadamente xa o vivimos nas noticias que comentan os resultados da selectividade, cando hai centros que desvergonzadamente publican os resultados como un éxito da súa xestión, sen contar en ningún caso cantos quedaron no camiño para conseguir esa “selección triunfadora” que consegue ese falso triunfo.

 Esta proba tamén esquece a nosa realidade, dá igual ser galego e vivir en Galicia que non o ser, a nosa formación, no imaxinario dos responsables educativos, ten que ser a mesma en todas partes; máis curiosamente non é que os demais teñan que aprender cal é a nosa realidade, somos  nós quen temos que aprender a de outros. Xa non é só que non se avalíen, o que, como se dixo máis arriba, vai traer a consecuencia de que tampouco se aprendan, as destrezas na organización social inmediata ou no coñecemento da contorna física e consuetudinaria; é que ata a nosa lingua vese discriminada cando se fala como algo salientable de que “a competencia en comunicación lingüística avaliarase de xeito integrado en galego e castelán”, a contrario sensu: a competencia matemática non se avaliará en galego, nótase a valoración que a lingua propia merece aos nosos responsables políticos; máis aínda cando a propia web da consellería só oferta modelos de traballo para a futura proba  a medio dunha ligazón á web do ministerio de educación, ligazón que só ofrece modelos en castelán.

Consideramos que o custo destas probas, moi elevado en tanto que innecesario sexa cal sexa a súa contía, debería dedicarse a eliminar parcialmente os lamentables efectos causados por unha política de recortes nas dotacións humanas e materias dos nosos centros educativos públicos.

Por todo o que xa se dixo, a ANPA rexeita totalmente a realización destas probas, especialmente neste curso onde a implantación da LOMCE e dos currículos que se pretenden avaliar foi caótica, atrasada, e sen a formación precisa do profesorado, pero tamén nos cursos vindeiros porque non vai aportar ningún dato fiable para a mellora da educación na nosa sociedade, porque elimina a transcendental importancia que ten a diagnose personaliza feita polo profesorado, porque non conta coa aprobación e colaboración das familias, porque nin contempla nin dá importancia á inclusión da diversidade senón que a aparta do sistema, porque vai dar como resultado a aparición de listaxes clasificatorias de nenos e nenas, centros escolares e profesorado.

Apoiamos tamén calquera decisión individual das familias de non enviar aos seus fillos e fillas ao colexio nos días nos que se realicen as devanditas probas; aínda que entendemos que as necesidades de conciliación da vida laboral e familiar impedirán o efectivo exercicio desta medida de rexeitamento por parte das familias.

WordPress Themes